lide-indiana-pawnee-oklahoma.JPG
lide-svedka.JPG
lide-Wodaab-bororo.JPG
lide-indian-kalapo-brazilie.JPG
lide-isiga-kongo-afrika.JPG


MULTIKULTURNÍ   VÝCHOVA
člověk a  společnost

Všechny aktivity MKV v této oblasti jsou řazeny pod sebou na této stránce.
Pro případ použití doporučuji stáhnout do textového editoru a zpracovat dle potřeby (zejména pracovní listy).

5.1.Multikulturní svět Karla IV.

5.2.Co říká fotografie

5.3.Co se stalo

5.4.Poznáváme světová náboženství

5.5.Světová náboženství


lide-tibetan.JPG

lide-samanka-akhu-asie.JPG
.
..5.1.Multikulturní svět Karla IV.

doporučený vzdělávací obor

D

doporučeno pro

G,OV, ZV-2.st.

cíl aktivity

multikulturalita, vzájemné obohacování kultur, tu bylo již ve starověku, Karel IV. z ní čerpal mnoho kladného...

rozvíjené klíčové kompetence

samostatné řešení problémů, využívání komunikativních dovedností, práce ve dvojici, třídění informací, rozšíření vědomostí-historie

pomůcky

učebnice dějepisu zahrnující středovek-14.století, historická mapa z té doby, historické encyklopedie, pracovní list, psací potřeby, popř. přístup k internetu

doba trvání aktivity

1 vyučovací hodina/ 45 min

organizace aktivity,

doporučené metody

dvojice/trojice

popis aktivity:

-učitel rozdá pracovní listy a s textem o Karlovi IV.

-text je společně přečten

-žáci jsou rozděleni do dvojic/trojic

-obdrží list s úkoly, na druhou stranu zapisují odpovědi, sami si organizují práci, kdo bude zapisovat, kdo vyhledávat atd... pečlivě zapisují zdroje informacíPracovní list pro žáky

Vzdělávací obor: Dějepis

Multikulturní svět Karla IV.

třída:

datum:

Jména členů pracovní skupiny:Karel VI. byl král vskutku multikulturní muž i panovník.

Přesvěčte se sami:


Karel IV., jedenáctý český král, ale také král lombardský1), král římský a císař, král arelatský2) a hrabě lucemburský3) se narodil 14.května 1316 v Praze, Elišce Přemyslovně a Janu Lucemburskému. Byl pokřtěn jménem Václav.

V raném věku byl malý Václav poslán do Paříže 4). V roce 1323 tu byl biřmován a přijal jméno po svém strýci Karlu IV. Sličném 5). Téhož roku se oženil6) s Blankou z Valois .

Českým králem se stal roku 1346, po smrti svého otce, který padl v bitvě u Kresčaku 7).

K zemím Koruny české náleželo Království české, Markrabství moravské, nově slezské knížectví a Horní Lužice 8), Dolní Lužice a Braniborsko 9).

Karel poznal ve svém životě čtyři manželky z různých koutů světa. První byla již zmíněná Blanka z Valois 10), druhá Anna Falcká 11), třetí manželkou se stala Anna Svídnická, která byla dcerou svídnického knížete 12) a uherské princezny Kateřiny. Byla vychována na uherském královském dvoře strýce Ludvíka I. v Budíně. 13)

Karel VI. byl také císařem Svaté říše římské 14). Vyhledej mapu tohoto historického útvaru z dob největší slávy a rozmachu (asi 972-1032) a zjisti, jakými jazyky se dnes na tomto území hovoří. Vyber alespoň tři. Jakým jazykem se hovořilo v historii? (jazyk učenců)Otázky:

1)Lombardský král: Co je Lombardie, na území kterého současného státu se rozkládá? Kdy se Karel VI. stal Lombardským králem?

2)Dokážeš zjistit, co je to Arelat, o jaké území se jedná?

3)Lucembursko, též Velkovévodství Lucemburské, povýšil Karel VI. v roce 1354 z hrabství na vévodství. Kde se rozkládá? Zjisti hlavní město a také jazyky, kterými se v současném Lucembursku hovoří.

4)Paříž je hlavním městem kterého státu? Jakým jazykem se v Paříži hovoří? Uměl Karel tento jazyk? (hovořilo se jím i v jeho době?)

5)Karel IV.Sličný. V kterých letech vládl Francii?

6)Kolik bylo Karlovi let?

7)Na území kterého státu se Kresčak nachází?

8)Kde leželo historické území Horní Lužice?

9)Braniborsko, kde ho budeme hledat?

10)Odkud pocházela Blanka z Valois?

11)Odkud pocházela Anna Falcká?

12)Na kterém území leží městečko Svídnice?

13)Kde se rozkládalo město Budín?

14)Jakými jazyky se hovoří na území bývalé Svaté říše římské (z doby největšího rozmachu (asi 972-1032)? Znáš i dnes již málo používaný, tzv „neživý“ jazyk, kterým se tehdy dorozumívali státnici a kterým se psaly knihy a dokumenty?
Správné odpovědi:

1)Lombardský král- stal se jím roku 1355, rokládá se na území severní Itálie.

2)Arelat- Dolní Burgundy na území Francie

3)Lucembursko je vnitrozemský stát na západě Evropy sousedící s Francií, Německem a Belgií. Hlavní město: Lucemburk, jazyky: lucemburština, němčina, francouzština.

4)Paříž je hlavním městem Francie. V Paříži se hovoří francouzsky a Karel tento jazyk ovládal (stejně jako latinsky, italsky, německy, česky).

5)Karel IV.Sličný vládl Francii 1322-1328,

6) 7 let.

7) Kresčak, (počeštěno, správně Crécy-en-Ponthyeu) leží v severní Francii.

8)Horní Lužice -historické území, po r. 1945 rozdělené mezi Německo a částečně Polsko (menší část)

9)Braniborsko je dodnes jednou ze 16-ti spolkových zemí Německa, rozkládá se na severovýchodě.

10)Blanka z Valiois byla sestrou francouzského krále Filipa VI.

11)Anna Falcká byla dcerou rýnského falckraběte Rudolfa II. a Anny Korutanské (Tyrolské) z dynastie Wittelsbachů, šlechtického rodu z Německa.

12)Svídnice je starobylé město na jihu polské části Slezska

13)Budínem se nazývala část Budapešti na pravém břehu řeky Dunaj, současné území Maďarska.

14)Jazyky ve Svaté říši římské 972-1032 : němčina, čeština, italština...

dnes již „mrtvý“ jazyk latina

zdroj informací i obrázků: http://cs.wikipedia.org/wiki/
..
..5.2.Co říká fotografie?

doporučený vzdělávací obor

Výchova k občanství (VO), propojení s průřezovým tématem : Mediální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

doporučeno pro

G,OV, ZV-2.st.

cíl aktivity

nahlédnutí do problematiky sociokulturní rozdílnosti, upozornění na negativní předsudky, živnou půdu diskriminace

rozvíjené klíčové kompetence

kritické myšlení, samostatné řešení problémů, využívání komunikativních dovednosti ve skupinové práci, vyhledávání a třídění informací,

pomůcky

konkrétní fotografie, zejména z utečeneckých táborů, slamů, ghet atd., z míst, kde žijí „lidé“ v bídě fyzické i psychické, několik proužků papíru (pracovní list), psací potřeby, špendlíky

doba trvání aktivity

1 vyučovací hodina/ 45 min

organizace aktivity,

skupinky po 3-7

popis aktivity:

-učitel vylepí na nástěnku 3 fotografie

-žáci se promění na redaktorské týmy, každý tým má za úkol připravit krátké, ale výstižné popisky ke každé fotografii a to:

a)jeden výrazně pozitivní

b)druhý výrazně negativní

c)třetí neutrální

Cílem je uvědomit si, že na každý obrazový materiál se můžeme dívat z několika úhlů a naše média tak činí. Buďme proto připraveni a zvažujme, co na fotografii skutečně je.

-popisky umístíme pod fotografie a týmy je promyslí, uvažujeme proč se u některé fotografie sešlo několik zcela rozdílných pohledů, proč u jiné se třeba všechny týmy sešly na podobném vyjádření, do jaké míry jsou fotografie skutečně „pravdivé“, do jaké míry se s obrazovou dokumentací dá manipulovat....? O tomto diskutujte!

-na závěr učitel identifikuje fotografie (nástěnku je vhodné ponechat žákům k dalším diskusím přístupnou)


Fotografie A* * *Fotografie B


* * *


fotografie C* * *

Pracovní list pro žáky

Vzdělávací obor:

Výchova k občanství

Co říká fotografie?

třída:

datum:

Jména mluvčího/mluvčích pracovní skupiny:


Úkol: prohlédněte si fotografie a připravte popisky. Musí vyjadřovat to, co skutečně vidíte, ale emotivní náboj je na Vás! Uvědomte si, že na každý obrazový materiál se můžeme dívat z několika úhlů a naše média tak činí. Buďme proto připraveni a zvažujme, co na fotografii skutečně je.


fotografie A

pozitivní titulek


negativní titulek


neutrální titulekfotografie B

pozitivní titulek


negativní titulek


neutrální titulekfotografie C

pozitivní titulek


negativní titulek


neutrální titulekzdroj fotografií například:

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/afrika/clanek.phtml?id=517938

http://romove.radio.cz/cz/clanek/21312

zdroj:http://zpravodajstvi.ecn.cz/,


příklady fotografií k použité v této aktivitě:

jarovnice_po_povodni1.jpg

* * *

1190786-kena-uprchlici.jpg

* * * 

jarovnice_osada_deti1.jpg.
..5.3.Co se stalo (na fotografii)?

doporučený vzdělávací obor

Výchova k občanství (VO), propojení s průřezovým tématem : Mediální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

doporučeno pro

G,OV, ZV-2.st.

cíl aktivity

nahlédnutí do problematiky sociokulturní rozdílnosti, upozornění na negativní předsudky, živnou půdu diskriminace,

rozvíjené klíčové kompetence

samostatné řešení problémů, tvůrčí práce, kritické myšlení, využívání komunikativních dovednosti ve skupinové práci, vyhledávání a třídění informací,

pomůcky

pracovní listy, tři konkrétní fotografie, tři konkrétní reportáže, psací potřeby

doba trvání aktivity

1 vyučovací hodina/ 45 min

organizace aktivity,

3 skupinky žáků

popis aktivity:

-učitel na začátku aktivity umístí ve vymezeném prostoru (možno třída, školní zahrada, školní chodba nebo na výletě omezený přírodní prostor...) tři fotografie označené A,B,C

-žáky rozdělí (žáci se rozdělí) do tří družstev s tím, že jsou konkurenčními redakčními týmy,

-každá skupina si najde jednu z fotografií a pokusí se napsat reportáž vypovídající o tom, co je na obrázku. Žádoucí je určit také místo, kde situace asi vznikla. (15 min),

-v tomto čase učitel rozmístí v prostoru tři články označené čísly 1,2,3,

-žáci -redakce se sejdou, představí svou fotografii a s ní i reportáž (15 min)

-o zprávách mohou diskutovat ve skupině,

-pak redakční týmy hledají správný článek ke své fotografii... týmy se pravděpodobně sejdou a budou se „dohadovat“ o jeden článek, proto je učitel k dispozici a s vědomím, že ví, který článek ke které fotografii patří, týmy vede správnou cestou (5 min),

-na závěr předvede každý redakční tým ostatním svou fotografii se správným článkem. Členové redakčního týmu zhodnotí zda chybovali (popř. nechybovali) ve svém odhadu a pokusí se vysvětlit proč.Fotografie A

IractiUprchlici.jpg


* * *


Fotografie B

1190786-kena-uprchlici.jpg


* * *


Fotografie C

jarovnice_po_povodni1.jpg* * *


Texty:


Text č. 1

Nepokoje ve východoafrické Keni přerůstají v humanitární krizi.

Pokud se spory mezi znesvářenými skupinami co nejdřív nevyřeší politickým jednáním, bude se situace rychle zhoršovat.

Přibývá lidí, kteří opustili své domovy. Zahraniční pozorovatelé odhadují, že v zemi je asi čtvrt milionu uprchlíků.

Stoupá také počet obětí. Keňská média oznámila, že mrtvých už je přes 480.

Opozice mluví až o tisícovce obětí.

V Keni pokračuje povolební krize, kterou odstartovalo sporné vítězství Mwai Kibakiho v prezidentských volbách. Do země míří politici včetně britského premiéra Gordona Browna, kteří chtějí už zmiňovaná smírčí jednání zprostředkovat.

Nedostatek jídla, vody a léků

Tisíce Keňanů, kteří odešli ze svých domovů, přebývají v provizorních utečeneckých táborech. Další se skrývají v kostelech a na policejních stanicích. Nejkritičtější situace je v západních oblastech země, kde mají uprchlíci málo potravin a chybějí léky. Několik dětí, kvůli nedostatku potravin, vody nebo léků, zemřelo.

"Lidé musejí pít závadnou vodu, a riskují tak vznik infekčních onemocnění," cituje BBC Wubesheta Woldermariama ze zdravotnické organizace Merlin.

Zaznamenáno 7.1.2008


Doporučuji, pokud máte zájem, pročtěte si celý článek a zamyslete sed nad tím, jak jste reportáž napsali Vy.


zdroj textu i fotografie: http://aktualne.centrum.cz/zahranici/afrika/clanek.phtml?id=517938* * *


text č. 2


Humanitární pomoc obci Jarovnice neustává ani devět let po povodni

Humanitární pomoc lidem postiženým povodněmi ve slovenské obci Jarovnice neustává ani po devíti letech od katastrofy. V červenci 1998 tam smetl vodní příval romskou osadu a zanechal za sebou desítky mrtvých a nezvěstných. Jedním z těch, kteří na své spoluobčany neustále myslí a místním pomáhají, je i zlínský aktivista Jan Rác, předseda Sdružení dětí a mládeže Romů ČR, rodák z Janovic.

Pane Ráci, jak na vás zapůsobila informace v roce 1998, že voda smetla Jarovnici?

"Já to slyšel poprvé od kamaráda Janka Sajko, který je učitelem na základní škole v Jarovnici. Dozvěděl jsem se to kolem 17 hod. večer a hned ten den jsem kontaktovat romské i české organizace. Ještě večer jsme začali nakládat věci, které jsme dostávali. To bylo 20. července 1998, kdy se to stalo a 21. už jsme byli na místě ráno kolem 5 hodiny. My jsme byli schopni během toho večera nasbírat 2 kamiony, které se tam vezly."

Kolik tam zemřelo lidí a kolik jich zůstalo bez přístřeší?

"Oficiální informace byly 44 dětí plus 16 dospělých, to číslo se pak zvýšilo, protože hodně lidí se už nenašlo, nenašlo se jich asi 8, takže celkem tam zahynulo asi 78 lidí."

Vy jste rodák z Jarovnice, jak to na vás působilo, když jste to místo viděl po té katastrofě?

"Tehdy mi bylo do pláče, a navíc já ty děti znám, znám to tam velmi dobře, protože v té romské osadě jsem dost dlouho působil a vyrůstal. Znám tam velmi dobře učitele, v Jarovnicích jsou dvě školy, z toho jedna základní, chodí tam asi 710 žáků, a z toho Romů je tak 711, takže je to doslova cikánská škola. Pak je tam zvláštní škola, na ní je asi 26 žáků a zbytek gádžů, což je úplný unikát. To znamená, že ti kantoři, kteří tam pracují, jak ředitel Josef Bognár, tak např. Jan Cajko nebo další kantoři umí perfektně romsky, což je velmi důležité, aby byli schopni se domluvit a to oni umí, proto tam mají tak dobrou tendenci i po stránce výtvarné, i jinak dorozumívací. Tuto školu ukončí každý rok asi 18 žáků, více jak polovina z nich jde na střední školu, a z této střední školy jdou tak 2 na vysokou školu. Co je tam ale největší problém, že potom nemají práci."

Vraťme se ještě k tomu osudnému červenci 1998. Tehdy se objevila kritika, že obyvatelé té smetené vesnice nebyli příliš aktivní při její obnově. Jak jste to viděl vy?

"To není vůbec pravda. Když jsem tam přijel, viděl jsem, jak tam ti lidé pracovali, pracovali tam s nasazením. Viděl jsem i spoustu Romů, kteří byli ve vodě a hledali tam svoje děti, svoji rodinu, takže tam to bylo doslova k pláči, to byla katastrofa.

reportáž z roku 2006


Zdroj textu i fotografie: http://romove.radio.cz/cz/clanek/21312

Doporučuji, pokud máte zájem, pročtěte si celý článek a zamyslete sed nad tím, jak jste reportáž napsali Vy.* * *


text č. 3

Iráčtí uprchlíci

Uprchlíkům a přesídleným osobám v Iráku se má věnovat mezinárodní konference v Ženevě, kterou ve dnech 17. až 18. dubna pořádá úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Mezinárodní organizace pro lidská práva Amnesty International při této příležitosti vyzvala k okamžité pomoci iráckým uprchlíkům.
Blízkovýchodní region stojí na pokraji nové humanitární krize, varovala dnes Amnesty International ve své zprávě. Organizace prohlásila, že Evropská unie, USA a další země musejí oblasti pomoci a podpořit více než tři miliony Iráčanů, kteří v důsledku konfliktu opustili své domovy a hledají útočiště v sousedních zemích nebo klidnějších oblastech Iráku.
Obránci lidských práv upozorňují na to, že počet iráckých uprchlíků výrazně vzrůstá od února 2006, kdy ozbrojení povstalci napadli jedno z nejposvátnějších míst v zemi, svatyni ve městě Samarrá. Útok podnítil intenzivní vlnu sektářského násilí, jehož hlavní obětí je civilní obyvatelstvo.
Amnesty International vyzvala mezinárodní společenství k urychlenému řešení situace Iráčanů, kteří se ve stále větším počtu snaží před nebezpečím uniknout především do Sýrie a Jordánska.
"Sýrie a Jordánsko, na jejichž území nyní pobývají přibližně dva miliony Iráčanů, jsou nejvíce zatíženy masivní uprchlickou vlnou. Existuje hranice, kdy nápor uprchlíků přesáhne jejich síly," uvedl Malcolm Smart, ředitel programu Amnesty International pro Blízký východ a severní Afriku. "Je třeba, aby ostatní vlády poskytly přímou pomoc, která uprchlíkům v Sýrii, Jordánsku a dalších zemích zajistí život v přijatelných podmínkách, přístup k lékařské péči a vzdělání," dodal Malcolm Smart.
Ochranu potřebují také uprchlíci, kterým bylo zamítnuto udělení azylu. Některé země totiž vracejí neúspěšné žadatele o azyl zpět do Iráku s tím, že sever země je relativně pokojný. Tento postup však ohrožuje jejich životy, varuje Amnesty International. "Snahy vlád ukázat svým občanům, že dokáží postupovat tvrdě vůči žadatelům o azyl, nesmí ohrožovat životy Iráčanů," prohlásil Malcolm Smart.
Situace iráckých uprchlíků přerůstá v humanitární krizi, varuje Amnesty International

Zaznamenáno 16.4.2007


Doporučuji, pokud máte zájem, pročtěte si celý článek a zamyslete sed nad tím, jak jste reportáž napsali Vy.


zdroj:http://zpravodajstvi.ecn.cz/,


*


Správné odpovědi:

Irák foto A + článek 3 „Iráčtí uprchlíci“

Keňa foto B + článek 1 „Nepokoje ve východoafrické Keni...“

Romové, foto C + článek 2, „Humanitární pomoc obci Jarovnice... „


* * *


.
..5.4.Poznáváme světová náboženství

doporučený vzdělávací obor

Výchova k občanství (VO),

doporučeno pro

G,OV, ZV-2.st.

cíl aktivity

procvičení základních informací o hlavních (největších) světových náboženských systémech (této hodině musí předcházet výuka učiva, velmi vhodné využít materiálu časopisu Dnešní svět -časopis pro moderní výuku, vydává TERRA -KLUB, o.p.s., číslo 3, ročník 2006/2007 -Náboženství na dlani.

rozvíjené klíčové kompetence

samostatné řešení problémů, využívání komunikativních dovednosti ve skupinové práci, vyhledávání a třídění informací,

pomůcky

pracovní listy, karty s nápovědami, psací potřeby,

doba trvání aktivity

1 vyučovací hodina/ 45 min

organizace aktivity,

doporučené metody

samostatná práce ve skupinách

popis aktivity:

Před začátkem hodiny rozmístí učitel po třídě (či jinak vymezeném prostoru- v létě např. školní zahrada) karty s „nápovědami“, pak rozdělí žáky do skupin po 2-3 žácích a předá jim pracovní list se zadáním.

Úkolem skupiny je co nejrychleji, ale také co nejlépe vyplnit zadání pracovního listu a sesbírat všechny nápovědy, které patří k „jejich“ náboženskému systému. Žáci si sami organizují práci, kdo bude zapisovat, kdo vyhledávat atd...

20 min před závěrem hodiny skupiny představí svůj náboženský systém ostatním v cca 5-ti min. vstupu.

Poté následuje diskuse.

Žáci předem vědí, že se jedná o tři systémy : křesťanství, islám a hinduismus


Pracovní list pro žáky č.1

(křesťanství)

Vzdělávací obor:

Výchova k občanství

Poznáváme světová náboženství

třída:

datum:

Jména mluvčího pracovní skupiny:


Křesťanství je monoteistické (vyznává jednoho Boha) , univerzální, historické (založené) a misijní náboženství, které se odvozuje od působení Ježíše z Nazareta, jehož křesťané vyznávají jako Krista, slíbeného Mesiáše.

Ježíš byl ukřižován v Jeruzalémě kolem roku 30, o jeho působení mluví čtyři evangelia a o počátcích křesťanství další knihy Nového zákona, což je mladší část křesťanské Bible. Její starší část tvoří hebrejská bible, kterou křesťanství převzalo a nazývá ji Starý zákon.

Křesťanství s více než dvěma miliardami věřících je nejrozšířenějším světovým náboženstvím a je rozděleno do různých církví; většina z nich patří k jednomu ze tří hlavních směrů:

-katolictví,

-protestantství

-pravoslaví.

Příslušnost ke křesťanství není dána původem nebo narozením, nýbrž křtem a osobním přijetím určitého vyznání víry (dogmatiky) a určité životní praxe. Všichni křesťané věří v jednoho Boha, vyznávají Ježíše Krista jako Spasitele a Božího syna, uznávají křest a další svátosti, věří v možnost odpuštění hříchů a osobní spásy a očekávají druhý příchod Kristův.

Většina křesťanských církví vyznává Boží Trojici – Boha Otce jako Stvořitele, Ježíše Krista jako Syna a Ducha svatého – vedle křtu uznává i svátost Večeře Páně (eucharistii) a další, má nějakou liturgii, vlastní organizaci a kněžskou službu, některé mají i biskupy a viditelnou hlavu – papeže nebo patriarchu. Hlavním křesťanským symbolem je kříž, dále ryba, Kristův monogram XP, beránek a další.

Nápovědy pro náboženský systém KŘESŤANSTVÍ

BIBLE

KATOLÍCI

EVANGELÍCI

KRISTUS

PAPEŽ

VATIKÁN

VELIKONOCE

BERÁNEK BOŽÍ

KLÁŠTER

PRAVOSLAVNÍ

ŘÁDOVÁ SESTRA

OTČENÁŠ


Pracovní list pro žáky č.2

(islám)

Vzdělávací obor:

Výchova k občanství

Poznáváme světová náboženství

třída:

datum:

Jména mluvčího pracovní skupiny:


Islám je nejmladší z velkých monoteistických (vyznávají jednoho boha) světových náboženství. Založil jej svým zjevením Mohamed (přesněji Muhammad, asi 570-632 n.l.). V současné době je islám druhým nejpočetnějším náboženstvím podle počtu stoupenců (okolo 1,5 miliard), přičemž méně než 20% tvoří Arabové.

Základní knihou islámu je Korán, veršovaná sbírka božích sdělení věřícím, kterou podle muslimů Mohamedovi nadiktoval prostřednictvím archanděla Gabriela sám Bůh. Skládá se ze 114 súr (skladeb - ty se dělí na jednotlivé áje, verše) a je rozdělena do čtyř období: První mekkánské období, Druhé mekkánské období, Třetí mekkánské období a Medínské období.

Pět povinností muslima:

-Víra v jedinost Boží a božské poslání Mohameda

-Modlitba (pětkrát denně s hlavou otočenou k Mekce)

-Půst (v měsíci Ramadánu od úsvitu do soumraku)

-Udílení almužny chudým (2,5% čistých ročních zisků ve prospěch nižších sociálních vrstev: zakát)

-Pouť do Mekky-hadždž (jednou za život, umožňuje-li to finanční situace a zdravotní stav muslima)

Existují dvě formy islámu: většinoví sunnité (cesta Muhammedova) a ši'íté (následovníci Muhammadova bratrance Ši'at Alího)

Zakladatel islámu -Muhammad se narodil kolem r. 570 v městě Mekka, jako sirotek poznal bídu i smutek a to ho údajně připravilo na přijetí zjevení Alláha. Muhammad se sám považoval „pouze“ za Božího posla, Proroka.


Nápovědy pro náboženský systém ISLÁM

ALLÁH

MEKKA

MUHAMMAD

RAMADÁN

ZAKÁT-ALMUŽNA

HADŽDŽ-POUŤ

ARABŠTINA

KORÁN

DŽIHÁD

SUNNITÉ

ŠI'ÍTÉ

MUSLIM


Pracovní list pro žáky č.3

(hinduismus)

Vzdělávací obor:

Výchova k občanství

Poznáváme světová náboženství

třída:

datum:

Jména členů pracovní skupiny:


Hinduismus je označení pro tradiční indický filosofický a religionistický koncept založený na historických duchovních praktikách, které jsou součástí životního stylu. V pravém slova smyslu se nedá mluvit o náboženství jako spíše o nábožensko-sociálním systému, který v sobě zahrnuje právní a společenské normy.


K hinduismu se hlásí cca. 900 milionů osob a je tím třetím největším společenstvím na světě. Indická ústava zahrnuje do hinduismu i buddhismus, sikhismus a džinismus.

Hinduismus převládá mimo Indii také v Nepálu a na Mauriciu, významné menšiny najdeme v Bangladéši, na Srí Lance, v Surinamu, Guyaně, Malajsii, na Fidži, Trinidadu a Tobago, v Indonésii a v Jihoafrické republice.

V Evropě žije cca půlmilionová hinduistická komunita ve Spojeném království.


V Čechách se podle posledního sčítání lidu hlásí k hinduismu 767 lidí a dalších 294 se hlásí k hnutí Hare Kršna.


Hinduismus je řazen (i když ne vždy a všemi religionisty) mezi monoteistické náboženství (jeden Bůh), kterým je Brahma – neuchopitelný, absolutní duch, jež má mnoho jmen i podob. (Brahma je slovo středního rodu, nesklonné). Někdy se hovoří o tom, že hlavními obrazy kvality, kterými Bůh vládne světu je trojice Brahma, Višnu a Šiva (dohromady označovaní jako Trimúrti). Brahma je stvořitelem světa, Višnu ho udržuje a Šiva ničí.

Nejdůležitější poutní místo je asi město Varánasí u řeky Gangy, sem chodí hinduisté omývat své hříchy. Dalším poutním místem je Kathmándské údolí v Nepálu. Společnými články víry jsou sansára (putování), karma (zákon příčiny a následku, též ne zcela správně „osud“) a mókša (ukončení sansáry, cíl)

Nápovědy pro náboženský systém HINDUISMUS

BŮH“ VIŠNU

ŘEKA GANGA

TRIMŮRTI

BŮH“ ŠIVA

NEPÁL

HARE KRŠNA

INDIE

VÁRÁNASÍ

BŮH“ BRAHMA

SANSÁRA

MÓKŠA

KARMA
zdroje informací:

-http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD

-dvouměsíčník Dnešní svět-časopis pro moderní výuku, vydává 

TERRA-KLUB, o.p.s., Praha 2, číslo 3, ročník 2006/2007

-Keene, M, Světová náboženství, z anglického originálu World Religions přeložil 

PhDr.Zbavitel Dušan, vydal Euromedia Group, k.s., Praha 2003


* * *
.
..