Výzkum – multikulturní výchova (MVK) ve ŠVP na středních odborných školách

Dotazník pro učitele

(Je anonymní, vyplňujte prosím dle vlastního názoru pro uvedený obor, pokud učíte ve více oborech, vyplňte prosím pro každý z nich jeden dotazník. V žádném případě nebudou srovnávány odpovědi z jednotlivých škol ani na jedné škole, výzkum se zabývá obecnými trendy na SOŠ v ČR v oblasti MKV)

Správné odpovědi prosím zakroužkujte, při vyplňování v e-podobě ponechte v textu a nesprávné vymažte, pokud cítíte tu potřebu, kterýkoliv bod dotazníku komentujte.


Identifikace:

Obor (kodifikací, názvem )…

(př.: 53-41-M/007 Zdravotnický asistent)


Pohlaví: a)žena b)muž

Doba učitelské praxe : a)do 5 let b)5-15 let c) 16 a více let

Předměty, které jste učil/a - učíte v tomto oboru (prosím vypište, značky mohou být různé)

……………………………………………...............................................................................


1.Měla by Vaše škola v tomto oboru zařadit MKV do svého ŠVP? ANO – NE


2.Měla by Vaše škola v tomto oboru zařadit MKV jako samostatný předmět? ANO – NE

Pokud ano, jak by se měl jmenovat, navrhněte:…

3.Který předmět daného oboru považujte za stěžejní, do kterého by se mělo zařadit nejvíce učiva MKV? (uveďte 1-3 předměty):…


4.Do kterého předmětu v daném oboru je podle Vás zcela nesmyslné, neúčelné, nevhodné zařazovat učivo MKV? (uveďte max 3)…


5.Měla by Vaše škola zařadit MKV do celého života školy i do činností mimo vyučování? ANO - NE

Pokud ano, navrhněte případně nějaké akce, které podle Vás odpovídají této tématice: ...


6.Měli by se podle Vás všichni učitelé na škole dohodnout na jednotném přístupu k MKV, považujete to za nutné? ANO – NE7.Studují v současné době uvedený obor žáci jiných etnik, jiných národností než české či jiných státních příslušností než ČR? ANO – NE


8.Učí v současné době v uvedeném oboru na Vaší škole učitelé jiných etnik, jiných národností než české či jiných státních příslušností než ČR? ANO – NE


9.Máte za to, že se žáci, absolventi uvedeného oboru, setkají v praxi s multikulturními podněty a vlivy?

ANO – NE


10.Máte za to, že je škola schopná žáky na výše uvedené setkání (střetnutí) s multikulturními vlivy v praktickém životě adekvátně připravit? ANO – NE


11.Výuka MKV by měla podle Vás být hlavně (samozřejmě nejen):

a)kognitivní- informace, vědomosti, znalosti o jiných kulturách atd…

b)afektivní - prožitková, snažit se o vytváření kladných postojů a hodnot

c)psychomotorická- „vycvičit“ žáky v adekvátní komunikaci a jednání s odlišným (lidmi i jevy)


d)jiná možnost-vypište prosím…


12.Vyplňte prosím jen pokud jste již měli čas se s RVP pro uvedený obor seznámit: Máte za to, že je v RVP tohoto oboru téma MKV dostatečně zastoupeno? ANO – NE


13.Domníváte se, že zapojení do tohoto výzkumu může ovlivnit začlenění MKV do Vašeho ŠVP?

ANO – NEVelmi Vám děkuji za Váš čas.

Vaší spolupráce si hluboce vážím.

Jaroslava Ševčíková,

Jarosl.Sevcikova@seznam.cz , tel. 732 234 692

Uvedené dotazníky budou zpracovány zcela anonymně (za to se osobně zaručuji), po zaslání e-mailem budou ihned vytištěny a e-mail vymazán.

Nebudou srovnávány odpovědi z jednotlivých škol ani z jedné školy vzájemně, to není cílem ani účelem mé práce.

Již dnes Vám mohu nabídnout aktivity, které jsou vhodné pro začlenění MKV do vyučování pro jednotlivé všeobecně-vzdělávací předměty. Celou práci včetně výsledků výzkumu Vám také

 ochotně poskytnu po jejím dokončení. Další informace na mé e-mailové adrese.

RVP pro všechny již schválené obory středního vzdělávání najdete zde :

http://www.nuov.cz/ramcove-vzdelavaci-programy