lide-gejsa-japonsko.JPG
lide-imaanka-afrika.JPG
lide-Wodaab-bororo.JPG
lide-indian-kalapo-brazilie.JPG
lide-svedka.JPG


MULTIKULTURNÍ   VÝCHOVA
matematika a informatika

Aktivity MKV v této oblasti jsou řazeny pod sebou na této stránce.
Pro případ použití doporučuji stáhnout do textového editoru a zpracovat dle potřeby (zejména pracovní listy).

3.1. Světové SUDOKU (matematika)


4.1 Poznáváme menšiny v ČR, vyhledáváme a třídíme informace (informatika)
lide-isiga-kongo-afrika.JPG

lide-padaunganka-z%20myanmaru.JPG3.1 Světové SUDOKU

doporučený vzdělávací obor

Matematika (M)

doporučeno pro

G,OV, ZV-2.st.

cíl aktivity

práce s čísly, logické uvažování, seznámení s matematickým myšlením jiných kultur, ocenění tvůrců dobré matematické zábavy

rozvíjené klíčové kompetence

samostatné řešení problémů, využívání komunikativních dovednosti ve skupinové práci,

pomůcky

pracovní list, psací potřeby

doba trvání aktivity

1 vyučovací hodina/ 45 min

organizace aktivity


individuální práce, popř. práce ve dvojici

popis aktivity:

jednotlivec (dvojice) obdrží pracovní list a cílem je splnit úkol, „vyluštit“ SUDOKU, ve dvojici je nutná spolupráce
Pravidla hry SUDOKU:


Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v předem dané předvyplněné tabulce. Tato tabulka je rozdělená na 9x9 polí, která jsou seskupena do 9 čtverců (3x3). K předem vyplněným číslům je potřeba doplnit další čísla tak, aby platilo, že v každé řadě, v každém sloupci a v každém z devíti čtverců byla použita vždy všechna čísla jedna až devět. Pořadí čísel není důležité. Čísla se nesmí opakovat v žádném sloupci, řadě nebo v malém čtverci.


zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Sudoku
Pracovní list pro žáky

Vzdělávací obor: Matematika

SUDOKU

třída:

datum:

Jména členů dvojice:


Matematika (z řeckého mathematikós = milující poznání; máthema = věda, vědění, poznání) je věda zabývající se z formálního hlediska kvantitou, strukturou, prostorem a změnou. Široké veřejnosti je známa tzv. elementární matematika, která se zabývá operováním s čísly, řešením praktických úloh, jednoduchých rovnic a popisem základních geometrických objektů.


SUDOKU je logická hra s čísly a číselnými operacemi.


Tuto hru vymyslel Howard Američan Garns v roce 1979 a publikoval ji v pod názvem „Number Place“. Velké obliby se dočkala v Japonsku, odkud se později vrátila zpět pod názvem Sudoku.
Sudoku

6
828

91

3

94


6


91


7

8

4


5

2

1


57

6


4

3

9

4

3
1

2


9

85

8

1


7


2


9


5
4

3

Správné řešení Sudoku:


6

5

1

3

8

7

9

2

4

7

8

9

2

4

1

3

9

5

2

4

3

6

5

9

8

7

1

9

7

8

4

3

5

2

1

6

5

1

2

7

6

8

4

3

9

4

3

6

1

9

2

5

8

7

1

2

4

9

7

3

6

5

8

3

6

5

8

1

4

7

9

2

8

9

7

5

2

6

1

4

3Zdroj Sudoku: Sudojunior, nakladatelství Svojtka, Praha 2006, ISBN 80-7352-559-3


* * *
.4.1 Poznáváme menšiny v ČR, vyhledáváme a třídíme informace

doporučený vzdělávací obor

Informatika (I)

doporučeno pro

G,OV, ZV-2.st.

cíl aktivity

získání základních informací o menšinách, vyhledávání, zpracování textu do textového editoru i tabulek,

rozvíjené klíčové kompetence

samostatné řešení problémů, využívání komunikativních dovedností, práce ve skupině, třídění informací

pomůcky

pracovní list, psací potřeby, přístup k internetu

doba trvání aktivity

1 vyučovací hodina/ 45 min

organizace aktivity


dvojice/trojice

popis aktivity:

-žáci mají zjistit informace o sedmi menšinách žijících v ČR, respektive mají identifikovat menšinu podle popisu. K tomu využívat zejména oficiálních stránek (http://www.vlada.cz/cs/rvk/rnm/mensiny/default.html), jejich úkolem je i „stáhnout“ z internetu ukázky písma menšin...

Pracovní list pro žáky

Vzdělávací obor: Informatika

Poznáváme menšiny v ČR

vyhledáváme a třídíme informace

třída:

datum:

Jména členů pracovní skupiny:Vymezení pojmu národnostní menšina a příslušník národnostní menšiny stanoví zákon 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně § 2 zní:
1) Národnostní menšina je společenství občanů České republiky žijících na území současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky utvořilo.

2)Příslušníkem národnostní menšiny je občan České republiky, který se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti.

Úkol: Máte informace o sedmi menšinách žijících v ČR. Určete vždy o jakou menšinu se jedná.
Seznam zařazených menšin (nad pojmenování menšiny napište číslo, pod kterým vám byla představena):
vietnamská

polská

slovenská

maďarská

německá

romská

ukrajinská


*


Informace o menšinách :

Menšina č. 1
K této národnosti (menšině) v ČR se podle posledního sčítání lidu v roce 2001 přihlásilo 14.672 osob, skutečný odhad zástupců menšiny je vyšší (cca 19-20 tisíc). Významná vlna jejich příchodu do českých zemí se uskutečnila po 2. světové válce v rámci tzv. výměny obyvatelstva (nedobrovolné přesídlení do českého pohraničí), ale také dobrovolnou migrací (většinou do větších měst, především za studiem a za prací). Příslušníci maďarské menšiny žijí rozptýleně po celém území České republiky, největší zastoupení mají v Severočeském a Moravskoslezském kraji, v Praze, následuje kraj Plzeňský, Východočeský, Jihomoravský a Jihočeský.
Svaz této menšiny je také vydavatelem časopisu Prágai Tükör (Pražské zrcadlo), který vychází pětkrát ročně již od roku 1993.


Ukázka textu z tohoto časopisu: Megjelenik a csehországi nemzetiségi sajtónak nyújtott, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alapprogram, a Rákóczi Alapítvány, valamint az Illyés közalapítvány támogatásának felhasználásával.

*

Menšina č. 2
K této menšině se při sčítání lidu v roce 2001 přihlásilo 39 106 osob.
Kulturní sdružení občanů této národnosti v ČR eviduje 28 základních organizací s více než 2 000 členy. Sdružení prezentuje pravidelně svoji osvětovou činnost ve čtrnáctideníku Prager Volkszeitung a podílí se na vysílání Českého rozhlasu ve svém rodném jazyce.
Ukázka z časopisu v jazyce této menšiny :“Deutsche Kriegsgräberstätte in Eger
Am 26. Mai stimmte die Stadt Eger ganz offiziell der Errichtung einer deutschen Kriegsgräberstätte auf ihrem Gebiet zu. Oberbürgermeister Dr. Jan Svoboda und Volksbund- Präsident Reinhard Führer unterzeichneten eine entsprechende Vereinbarung“

*

Menšina č. 3
K této menšině se v ČR podle posledního sčítání lidu v roce 2001 přihlásilo 52 095 osob. Většina z nich, asi 80 % žije na území Těšínského Slezska. Kromě bohaté spolkové činnosti vydává tato menšina periodika, a to obdeník Głos ludu, čtrnáctideník pro děti a mládež Nasza Gazetka, měsíčník Zwrot a do konce roku 2005 i měsíčník Kurier Praski.
Ukázka textu v jazyce této menšiny: „Na Dożynki Suskie w sobotę 30.08.2008 zaprasza MK PZKO Hawierzów - SuchaW programie: tradycyjny obrządek dożynkowy, śpiewy i zabawa ogrodowa.Dożynki odbędą się w ogrodzie przy Świetlicy PZKO na ul...“

*

Menšina č. 4
K této národnostní menšině se při sčítání lidu 2001 přihlásilo celkem 11 746 osob. Podle kvalifikovaných odhadů se počet příslušníků této komunity v ČR se pohybuje v rozmezí mezi 150 000 - 300 000 osob. Usídlení, zejména :severní Morava (zejména Ostrava, Karviná), severní Čechy (Děčín, Ústí nad Labem), velká města (Praha, Brno). Vlastní organizace této menšiny se rychle mění, vznikají a zanikají, ale vedle jejich menšinových sdružení existuje řada organizací působících ve prospěch těchto komunit, např. Člověk v tísni – společnost při ČT, o.p.s., či Nadace Nová škola, Drom, ….... středisko v Brně, či kongregace Salesiánů Dona Bosca.
Ukázka textu v jazyce této menšiny: „Mi del o Del, kaj te barol the barvaľol amari, romaňi čhib, so lakere šukar lava kovľaren o jilo, u lakere goďaver lava phundravene goďi. Mi lakere gule lava ačhaven bachtalo drom maškar o manuša“.
(překlad najdete zde: http://www.rommuz.cz/ ..

*

Menšina č. 5
Podle definitivních výsledků sčítání lidu žilo v ČR k 1. březnu 2001 cca 193 190 občanů této menšiny, nejvíce v Moravskoslezském kraji. Jazyk je velmi podobný češtině a v nedávné době jej ovládal téměř každý občas ČR, protože jsme žili ve společném státě.
Ukázka textu v jazyce této menšiny: ...Pre bližšie určenie našej polohy, si môžete pozrieť túto mapu.“

*

Menšina č. 6
Podle sčítání lidu, domů a bytů 2001 žije v ČR 22 112 osob hlásících se k této menšině. Podle vlastních odhadů menšiny je však počet vyšší, tzv. historickou část tvoří cca 10 000 osob, nová imigrační vlna cca 15 - 20 000 osob (počet zahraničních pracovníků se odhaduje na cca 50 000 osob). Hlavními místy usídlení jsou Praha, Karlovy Vary, Děčín, Brno, Přerov a Ostrava.
Ukázka jazyka této menšiny:У червні приходьте на книжкову біржу
Читайте інформацію про книжкову біржу у Празі...“


Menšina č. 7
Dle posledního sčítání lidu žije v České republice více než 18000 lidí s této menšiny. Její příslušníci se úspěšně zapojují do ekonomického i společenského života v ČR, jejich děti dosahují velmi dobrých studijních výsledků. Tato komunita se v ČR úspěšně etablovala.
Původně menšina používala k záznamu své řeči čínské písmo, dnes píše latinkou.
Takto vypadá záznam jazyka: „Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

*

Příloha k aktivitě:

Definitivní výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2001 a 1991 ve vztahu k menšinám:

Národnost

2001

1991

INDEX 2001/1991
v %

absolutně

v%

z toho dlouhodobý pobyt

absolutně

v %

absolutně

v %

česká

9 249 777

90,4

1 269

0,0

8 363 768

81,2

110,6

moravská

380 474

3,7

96

0,0

1 362 313

13,2

27,9

slezská

10 878

0,1

1

0,0

44 446

0,4

24,4

slovenská

193 190

1,9

10 967

5,7

314 877

3,1

61,4

polská

51 968

0,5

3 366

6,5

59 383

0,6

80,5

německá

39 106

0,4

1 377

3,5

48 556

0,5

87,5

romská

11 746

0,1

59

0,5

32 903

0,3

35,7

maďarská

14 672

0,1

827

5,6

19 932

0,2

73,6

ukrajinská

22 112

0,2

11 876

53,7

8 220

0,1

269

ruská

12 369

0,1

6 322

51,1

5 062

0,0

244,3

rusínská

1 106

0,0

55

5,0

1 926

0,0

57,4

bulharská

4 363

0,0

1 384

31,7

3 487

0,0

125,1

rumunská

1 238

0,0

333

26,9

1 034

0,0

119,7

řecká

3 219

0,0

319

9,9

3 379

0,0

95,3

vietnamská

17 462

0,2

11 876

68,0

421

0,0

4 147,7

albánská

690

0,0

390

56,5

-

-

-

chorvatská

1 585

0,0

392

24,7

-

-

-

srbská

1 801

0,0

712

39,5

-

-

-

ostatní + dvojí

39 477

0,4

13 136

51,2

9 860

0,1

400,4

nezjištěno

172 827

1,7

5 075

2,9

22 017

0,2

785

Zdroj: Český statistický úřad, Praha 1991, 2001


Správné odpovědi:

7

3

5

1

2

4

6

vietnamská

polská

slovenská

maďarská

německá

romská

ukrajinskáZdroj informací:http://www.vlada.cz/cs/rvk/rnm/mensiny/default.html a další výše uvedené stránky.* * *